ไม้สับ (Wood Chip)


ไม้สับ (Wood Chip)

ไม้สับ เป็นเชื้อเพลิงในกลุ่มชีวมวล ซึ่งเกิดจากการนำเศษไม้ชนิดต่าง ๆ ที่เหลือจากการตัดโค่นทิ้ง จากการแปลสภาพ จากเศษซากไม้ยืนต้นตาย หรือไม้ผลที่หมดอายุเก็บผลผลิต ซึ่งเศษไม้ดังกล่าวสามารถหาได้ตามท้องถิ่นนั้น ๆ

 

คุณสมบัติของไม้สับจะเกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรีอยู่ปริมาณและสัดส่วนของไม้แต่ละชนิดที่สามารถรวบรวมมาได้ในแต่ละครั้ง การควบคุมค่าความร้อนให้คงที่จึงทำได้ค่อนข้างข้างยาก แต่เนื่องจากไม้พื้นเมืองในเกมยิงปลาอันดับหนึ่งไม่มีความแตกต่างทางด้านกายภาพมากนัก จึงมีค่าความร้อนที่ไม่ค่อยแตกต่างกัน โดยไม้ที่สามารถรวบรวมได้มักจะเป็นไม้ในกลุ่มไม้ผลและไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้มะขาม ไม้มะม่วง ไม้ยางพารา ไม้ขนุน ไม้ยูคาลิปตัด กระถิน เป็นต้น

 

Dimension: มักนิยมตัดซอยกันที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ประมาณ 10-30 มม. เป็นรูปทรงลูกบาศก์ หรือตามแต่เครื่องจักรของแต่ละโรงงานนั้น ๆ

 

Specification: ค่าความร้อนเฉลี่ยมักจะอยู่ในช่วง (ADB) 2800-3500 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม และมีความชื้นสะสมอยู่ที่ประมาณ 35-50%

 

Location: หาได้ในทั่วทุกภาคของเกมยิงปลาพร้อมสูตร แต่มักจะมีปริมาณมากในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ